Latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca
(16.-17.gs.)

ievads
vārdnīcas tips
vārdnīcas šķirkļi
darba grupa
jaunumi
darba grupas semināri un citi labi darbi 2012. gadā
darba grupas semināri un citi labi darbi 2011. gadā
darba grupas semināri un citi labi darbi 2010. gadā
darba grupas semināri un citi labi darbi 2009. gadā
darba grupas semināri un citi labi darbi 2008. gadā
darba grupas semināri un citi labi darbi 2007. gadā
darba grupas semināri un citi labi darbi 2006. gadā
publikācijas
dalība konferencēs
vārdnīcas izstrādi atbalsta


Rakstiet:
everita no ailab.mii.lu.lv. kristine.pokratniece@lumii.lv

Pēdējās izmaiņas:

Ievads

        Līdz šim vienīgā latviešu valodas vārdnīca, kas sniedz plašāku ieskatu vecākā perioda latviešu rakstu leksikā, ir Mīlenbaha-Endzelīna Latviešu valodas vārdnīca (1923–1932).
        2004.–2008. gadā ar LZP un vēlāk ar valsts pētījumu programmas „Letonika” atbalstu tika uzsākts darbs pie 16.–17. gs. latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas (turpmāk – LVVV), par pamatu izmantojot Latviešu valodas seno tekstu korpusa datus.
        No 2013. līdz 2016. gadam darbs pie LVVV turpinās LZP projekta „Korpusā balstīta elektroniska latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca” (,,Corpus-based electronic historical dictionary of Latvian”) ietvaros.

Vārdnīcas tips

        Iecerēts, ka LVVV būs pilna tipa vārdnīca, par kuras pamatu kalpo visi latviešu valodas seno tekstu korpusā pašlaik esošie 16.–17. gs. avoti: gan iespiestie, gan rokrakstu atšifrējumi.
        LVVV būs pieejama elektroniskā formā. Vienlaicīgi ar vārdnīcas izstrādi tiek veidota moderna leksikogrāfa darba vieta, kas nodrošinātu atgriezenisku sasaisti ar korpusu kā izejas datiem un vārdnīcas šķirkļa dažādām versijām kā rezultātu.
        Šobrīd vārdnīcas darba grupa gatavo gan paraugšķirkļus, gan izstrādā vārdnīcas instrukcijas par:
        1. šķirkļa vārdu vārdnīcā, tā gramatisko raksturojumu un vārdlietojumiem;
        2. nozīmes skaidrojumu, vārdu savienojumu atspoguļojumu vārdnīcā;
        3. īpašvārdu atspoguļojumu vārdnīcā;
        4. vārdu cilmes atspoguļojumu vārdnīcā.

        Vārdnīca sniegs vispusīgu pārskatu par stāvokli un procesiem 16.–17. gs. latviešu valodas leksiskās sistēmas attīstībā. Materiāls dos pamatu tālāk pētīt un izprast visus latviešu valodas attīstības procesus laikmetā dažādos līmeņos – rakstības, fonētikas procesos, morfoloģijas, leksikas izveidē. Izstrādātās vārdnīcas dati tādējādi izmantojami citu zinātnisku publikāciju sagatavošanā. To varēs izmantot arī citu valstu speciālisti, tādējādi nostiprinot latviešu valodas pozīcijas un veicinot latviešu valodas atpazīstamību vēsturiskās valodniecības zinātnes laukā.

Darba grupa

Projekta vadītāja Dr. philol. Anta Trumpa (LU Latviešu valodas institūts)
Galvenais izpildītājs Dr. habil. philol. Pēteris Vanags (LU Humanitāro zinātņu fakultāte, LU Latviešu valodas institūts )
Galvenā izpildītāja Dr. philol. Renāte Siliņa–Piņķe (LU Latviešu valodas institūts)
Galvenā izpildītāja Mg. philol. Everita Andronova (LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija)
Izpildītāja Mg. philol. Anna Frīdenberga (LU Humanitāro zinātņu fakultātes doktorante, LU Latviešu valodas institūts)
Izpildītāja Mg. philol. Elga Skrūzmane (LU Latviešu valodas institūts)

Vēl pie LVVV ir strādājuši vai strādā:
Dr. philol. Lidija Leikuma (LU Humanitāro zinātņu fakultāte)
Dr. philol. Maija Baltiņa (LU Matemātikas un informātikas institūts)
Dr. sc. comp. Normunds Grūzītis (LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija)
M. sc. comp. Ilmārs Poikāns (LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija)
Mg. philol. Kristīne Pokratniece (LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija)
.

Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas šķirkļu piemēri

 • Strukturēti sagatavotie vārdnīcas paraugšķirkļi (līdz 2015. gada beigām)
 • Papildinātie un sagatavotie vārdnīcas paraugšķirkļi (līdz 2013. gada beigām) dokumenta formā.
 • Vārdnīcas šķirkļi, kas sagatavoti 11.01.2008. semināram, dokumenta formā.
 • Vārdnīcas šķirkļi, kas sagatavoti 19.12.2008. semināram, dokumenta formā.
 • Īpašvārdu šķirkļi, kas sagatavoti 19.12.2008. semināram, dokumenta formā.

Jaunumi

 • Latvijas Zinātnes padome ir atbalstījusi projektu ,,Korpusā balstīta elektroniska latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca” (,,Corpus-based electronic historical dictionary of Latvian”). Projekta izpildes laiks ir no 2013. līdz 2016. gadam.

Darba grupas semināri un citi labi darbi 2015. gadā
 • 2015. gada 2. jūlijā tika apspriesti šādi 33 jaunie īpašvārdu šķirkļi: Krievu zeme, Miķelītis, Mnazons, Moizes, Mojan, Molaks, Mūsa, Naasans, Nabals, Nabot, nacareneri, Nacareneris, Nacarenus, Nacariens, Naemans, Naesons, Naine, Namana, Namglis, Nangs, Naors, Narciss, Natanaels, Natanjels, Natans / Nātans, Naujenespils, Naums, Navael, Nave, Nazarete, Nemuns, Neretaspils, Ņamana.
  Tika apspriests 21 jauno sugasvārdu šķirklis: c(a/ā)kstēt, izcā(k)stēt, čakstēšana, čakstēt, cābele, cauna, caugans, caukstas, caukstauris, caumala, čaumala, čaumals, cumala, čakl(i)s/čakla, čakli, čaklāki, čaklums, čaklība, cepure, bruņacepure, cepurnieks.
 • 2015. gada 26. jūnijā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē notika projekta Nr. 212/2012 „Korpusā balstīta elektroniska latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca” darba grupas organizēts vēsturiskajai leksikogrāfijai un valodas vēsturei veltīts starptautisks zinātnisks seminārs „Korpuss. Leksikogrāfija. Valodas vēsture”. Semināra programmu var apskatīt šeit.
  Ar vieslekciju "Annotated diachronic reference corpus of Old Lithuanian" uzstājās Gētes Universitātes profesore Jolanta Gelumbeckaite (Frankfurte pie Mainas).
  Ar referātiem uzstājās Anna Frīdenberga (Rīga) (Prezentācija šeit), Anta Trumpa (Rīga) (Prezentācija šeit), Everita Andronova (Rīga/Sanktpēterburga) (Prezentācija šeit), Renāte Siliņa-Piņķe (Rīga) (Prezentācija šeit), Renāte Miseviča-Trilliča (Rīga) (Prezentācija šeit), Mindaugs Šinkūns (Viļņa) (Prezentācija šeit), Vilma Zubaitiene (Viļņa) (Prezentācija šeit), Juris Baldunčiks (Rīga/Ventspils), Ilga Jansone (Rīga) un Aleksejs Andronovs (Sanktpēterburga) .
 • 2015. gada 29. maijā tika apspriesti šādi 8 labotie un papildinātie īpašvārdu šķirkļi: Kurcemi, Kurceni, Kurciemi, Ķezarija, Ķiķata diena, Mārija / Maria, Matīss, Krieva zeme.
  Tika apspriesti šādi 33 jaunie īpašvārdu šķirkļi: Kezarija, Knida, Krieta, Kriskis, Krispus, Kurcume dienas, medeŗi, Mefibozets, Meleass, Melhizedek, Melkijs, Melkizedeks, Menans, Meriba, Merkurijs, Mesia / Mesijas, Meši, Metieņi, Midiana / Mīdiana, midianiteŗi, Midijan, miedeŗi, Miesmetis, Miha, Mihael, Miheas, Mihel, Mikas, Miķelis, Miķels, Mītava, Mitilena, Mizija.
  Tika apspriests 41 jauno sugasvārdu šķirklis: pīne, mārapīne, matpina, rutka, rutk(i)s, rukts, ruciņš, mārarutks, māŗarutka, mārnaka, marana, mārans, puķe, puķis, puķīte, puķītis, puķiņš, skriet, skriešu, āzskriet, aizskriet, aizskriedināt, atskriet, atskriedināt, ieskriet, neieskriet, izskriet, noskriet, nostskriet, noskrejens, neskriet, pārskriet, pieskriet, pieskriešana, saskriet, skriešana, skriešus, skraidīt, neskraidīt, apskraidīt, izskraidīt.
  Tika apspriesti starptautiskā semināra organizēšanas jautājumi.
 • 2015. gada 5. maijā tika apspriesti šādi 25 jaunie īpašvārdu šķirkļi: Kiķata diena, Ķiķata diena, Kurciemi, Kurceni, Kora, Kozams, Kurzeme / Kūrzeme, Kūza, Kvartus, Ķīrenius, Ķezarija, Mara / Māra / Maŗa / Māŗa, Maŗi, Mārija / Maria, Mariņa / Māriņa, Matejs, Mateuss, Matīss, Matužs, Mesteŗapils, Mezach, Mezapatamija, Mezopotamija, Mežamuiža, Mežotne.
  Tika apspriesti šādi 30 jauno sugasvārdu šķirkļi: nikn(i)s, nikni, niknāks, niknāki, niknums, nikma, nikmāks, nikmāki, pātaga, patapa, patapi, patapīn, patapt, mieles, tapa, netapt, sastapt, sastapties, satapt, satapties, attapt, neattapt, neietapt, iztapt, patakas, pātari, pātariņi, pātarīši, pātarunams, patriarhs.
 • 2015. gada 27. martā tika apspriesti šādi jaunie 26 īpašvārdu šķirkļi: Maats, 1Madaļa, 2Madaļa, Madliena, Magdalena, Maheron, Makedonija, Malahias, Mālapils, Maleleelis, Malhus, Malkus, Manahim, Manase / Manases / Manasis / Manasus, Markus, Marstaļa vārti, Marta, Marten, Martiņš / Mārtiņš, Matans, Matatans, Matatias, Matats, Matuzalem, Matuzals, Mazza.
  Tika apspriesti šādi 18 jauno sugasvārdu šķirkļi: nopelns/nopelņs, nauda, mēnesnauda, naudakalējs, naudakaša, naudaskasis, naudakule, naudiņa, negudr(i)s/negudra, negudri, negudrība, nelga, nelevēl, noģist, nelietis, nelieta, neliets/nelieta, nelietība.
 • 2015. gada 27. februārī tika apspriesti šādi 12 jaunie īpašvārdu šķirkļi: Levats, Levi / Levis, Levijs, Liela diena, Lieladiena, Lieldiena, Loida, Lot, Ludesmuiža, Luka / Lukas / Lūkas / Lukass, Luķius, Luzius.
  Tika apspriesti šādi 22 jaunie sugasvārdu šķirkļi: četri/četras, cetri/cetras, čet(e)r(as)padesmit(s), ceterpadesmit, čet(e)rdesmit(s), četra(s)desmit(is), četr(i/as)simts, četrstūrīgs, četrkārtīgi, četrkārtīga, ceterkārtīgi, cetorkārtīgs, četrkājīgs, ceto(/u)rts/ceto(/u)rta, ceturte, četerdalis, cetorksnis, četorksnis, cetortapadesmits, *cetortsdesmits, cet(e)r(e/s)desmit(s), ceto(/u)rdiena.
 • 2015. gada 2. februārī tika apspriesti šādi 13 jauno sugasvārdu šķirkļi: cik/ciek, cikkārt/ciekkārt, ciekkārtīgs, citkārt, citkārtīgs, 1cietums/cietuma, 2cietums, 3cietums, cietumnieks, ciprese, cirnis, cecen/cecin, cetornis.
  Kopā ar MII MIL pētnieku Ilmāru Poikānu tika apspriests leksikogrāfa darbavietas TLex Suite 2013 LVVV vajadzībām pielāgotais variants.
 • 2015. gada 16. janvārī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē notika ikgadējais latviešu valodas seno tekstu pētniecībai veltītais seminārs. Semināra programmu var apskatīt šeit. Renātes Siliņas-Piņķes un Antas Trumpas kopreferāta „LZP projekts Nr. 212/2012 „Korpusā balstīta elektroniska latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca”: 2014. gadā paveiktais un 2015. gada ieceres” prezentāciju skatīt šeit.
 • 2015. gada 5. janvārī tika apspriesti šādi 13 labotie un papildinātie īpašvārdu šķirkļi: Aleksanderis, Aleksandria, Esls, Gulika, Iabs, idumieŗi, Igaunu zeme, Jāka, Jakobs, Janis / Jānis / Jans, Jelgava, Jeramiels, Jordans.
  Tika apspriesti šādi 2 jaunie īpašvārdu šķirkļi: Gauja, Juriņš.

Darba grupas semināri un citi labi darbi 2014. gadā
 • 2014. gada 5. decembrī tika apspriesti šādi 13 jaunie īpašvārdu šķirkļi: Klements, Libien, Licijus, Lida, Lidia, Liela upe, Liepaja, Liflante, Likaonia, Likija, Limbaži, Linvard, Lipsts, Litostrotos.
  Tika apspriesti šādi 4 labotie un papildinātie īpašvārdu šķirkļi: Lacarums/Lācarums, Lacaris/Lācaris/Lacarus, Lanciciensis, Lebejs.
  Tika apspriesti šādi 43 jaunie sugasvārdu šķirkļi: nazis, nasta, nastiņa, nastiņš, nastunēsētāja, nastunēsētājs, nēsātājs, nēsētāja, nēsētājs, nesējs, grēkunesējs, grāmatanesējs, karoganesējs, mēlnesis, nēse, nestulis, nāss, nēzdogs, cisa, cisiņa, cinis, cinaiņa, cīnīšana, cīnīties, necīnīties, cīnīt, cirpt, nocirpt, apcirpt, cērpējs, cērpēja, cirpējs, cirpis, cirpītis, cirpšana, cir(v)iski, cir(v)is, cirītis, cirvs, 1cīstēt, 2cīstēt, cīpars, cīrvulis.
 • 2014. gada 10. novembrī kopā ar MII MIL pētnieku Ilmāru Poikānu tika apspriests leksikogrāfa darbavietas TLex Suite 2013 LVVV vajadzībām pielāgotais variants.
 • 2014. gada 27. oktobrī tika apspriesti šādi 32 jaunie īpašvārdu šķirkļi: Derba, Izaaks, Izaks/Īzaks, Izašar, Izmaels, Ižariot, Jordane, Jordans, Kapadocia, Karnelis, Kiriena, Klievas, Kurcemi, Labans, Labrencis, Lācarums, Lacaris/Lācaris/Lacarus, Lāzars/Lāzarus/Lazarus, Lacea, Lamberta muiža, Lamehs, Lameks, Lamuel, Lanciciensis ?, Laodikeja, Laodizeja, Lats, Lebejs, Libans, Listra, Lizanias, Lizijas.
  Kopā ar MII MIL pētnieku Ilmāru Poikānu tika apspriests leksikogrāfa darbavietas TLex Suite 2013 LVVV vajadzībām pielāgotais variants, problemātiskie gadījumi etimoloģijas un norāžu daļas veidošanā.
 • 2014. gada 26. septembrī tika apspriesti šādi 28 jaunie sugasvārdu šķirkļi: dumbrs, dubatiņa, dube, durnība, durns, durnis, dubults, dubļi, dubļains, dīsteles, dīgt, nedīgt, uzdīgt, dīdzējs, dīķis, dīlīt, dīŗāt, nodīŗāt, dīdīt, izdīdīt, dilles, dilt, diltin, izdilt, nodilt, pusdilu, sadilt, dvielis.
 • 2014. gada 15. septembrī tika apspriesti šādi 3 labotie un papildinātie īpašvārdu šķirkļi: Imanuel, Jesse/Jessus, Kerubs.
  Tika apspriesti šādi 45 jaunie īpašvārdu šķirkļi: Ikonija, Illirikum, Imeneus, Ingeŗa zeme, Iobs, Jardana, Jardane, Jardans/Jardanis, Jardaņupe, Jazeps, Jazeps/Jāzeps, Jerubs, Jeruzaleme/Jerūzaleme, Joabs, Joanes, Joans, Joas, Joatams, Joel, Johannes, Jonans, Jonas/Jonass, Jonatans, Jope, Jorams, Jordan, Jorems, Jotapatra, Jozavats, Jozedeh, Jozefs, Jozeps, 1Jozes, 2Jozes, Jozia/Jozius, Jozua, Judeja, Judit, Julijs/Julijus, *Junius, Jupiters, Justinus, Justs/Justus, Kevs/Kevas
  Tika apspriesti šādi 3 labotie un papildinātie īpašvārdu šķirkļi: Imanuel, Jesse/Jessus, Kerubs.
  Tika apspriesti šādi 17 jaunie sugasvārdu šķirkļi: dusa, dusēšana, dusēt, nedusēt, dusīgs, dusība, dusēties, nedusēties, atdusēties, padusēt, padusēties, dūša, dusuls, dusmīga, dusmīgs, dusmīgi, dusmība.
  Tika apspriests nākamā projekta posma pieteikums.
  Kopā ar MII MIL pētnieku Ilmāru Poikānu tika apspriests leksikogrāfa darbavietas TLex Suite 2013 LVVV vajadzībām pielāgotais variants, problemātiskie gadījumi etimoloģijas daļas veidošanā.
 • 2014. gada 16. jūnijā tika apspriesti šādi 15 jaunie īpašvārdu šķirkļi: Elijs, Iepa, Iskariats, Iskariots, Išarjats, Ižarjats, Italija / Italien, Ituria, Izais, Janna, Jannes, *Janns, Jans, Jareds, Kloe.
  Tika apspriesti šādi labotie un papildinātie īpašvārdu šķirkļi: Elijas / Elijass, Janis /Jānis, Kipra / Kīpra.
  Tika apspriesti šāds 21 jaunais sugasvārda šķirklis: neba, nebe, nebava, negants, neganti, negantība, negantīgs, neganīgs, negausis, negauši, negauša, negausīgs, negausība, negodāt, 1negods, 2negods, negodīgs, negodīgi, negodība, negadīgs, negadīgi.
  Kopā ar MII MIL pētnieku Ilmāru Poikānu tika apspriests leksikogrāfa darbavietas TLex Suite 2013 LVVV vajadzībām pielāgotais variants, problemātiskie gadījumi.
 • Izdevniecībā Baar-Verlag Hamburgā (Vācijā) 2014. gada aprīlī klajā nākusi Renātes Siliņas-Piņķes monogrāfija par personvārdiem viduslaiku Rīgā „Rigas spätmittelalterliche Personennamen”.

 • 2014. gada 16. maijā tika apspriesti šādi 13 jaunie īpašvārdu šķirkļi: Ākass, Ansis, Brencis, Bārtulis, Bērtuls, Gederts, Jāka, Jakobs, Jēkabs, Jekobs / Jēkobs, Klāviņš, Koknese, Krieva zeme.
  Tika apspriesti šādi labotie un papildinātie īpašvārdu šķirkļi: Abels, Abraams / Ābraams, Agara, Andreas / Andrejs, Arabija / Arābija, Arģilaus, Azers / Āzers, Bērtmejs, Betabara / Betābara, Betleme, Daniels / Dāniels, Daugava, Jesse / Jessus.
  Tika apspriesti šādi 14 jaunie sugasvārdu šķirkļi: 1nabags, nabaga, 2nabags, nabadzība, nabadziņš, nabadzītis, nabadzīts, nabadzīte, nabagāks, nebēdniece, nebēdnieks, nebēdāšana, nebēdāt, nebēdniecība.

 • 2014. gada 22. aprīlī kopā ar MII MIL pētnieku Ilmāru Poikānu tika apspriests leksikogrāfa darbavietas TLex Suite 2013 LVVV vajadzībām pielāgotais variants, problemātiskie gadījumi.

 • 2014. gada 14. aprīlī tika apspriesti šādi 18 jaunie īpašvārdu šķirkļi: Iabs, Igaunu zeme, Jaanes, Jānis, Jānīte, Jazeps / Jāzeps, Jazes, Jazons, *Jefunna, Jekonius, Jelgava, Jepta, Jeramiels, Jeremia / Jeremias, Jeriho, Jerikus, Jerobeam, Jeroboam.
  Tika apspriesti šādi labotie īpašvārdu šķirkļi: Arimatia, Jesse; Apija tirgus, Baijero zeme, Efraim [kalns], Eljakalns, Eljekalns, Eļjeskalns, Galileiše jūre, Galileiše zeme, Galileja, Genecaret [ezers], Genezareta/as [zeme], Ģenecaretes [ezers], Gilboa [kalns], Gozeņa zeme, Grizim [kalns], Hebal [kalns], Hermon [kalns], Herob... [kalns], Hor [kalns], Karātavas kalns, Karatekalns, Karatukalns.
  Tika apspriesti šādi 18 jaunie sugasvārdu šķirkļi: dēstīt, dēstīšana, dēstītajs, iedēstīt, iedēsts, dēdēt, izdēdēt, dēdināt, 1dēt, 2dēt, 3dēt, izdēt, padēklis, deties, diedelēt, diedelēšana, diedelnieks, diedelniece.

 • 2014. gada 14. martā tika apspriesti šādi 25 jaunie īpašvārdu šķirkļi: Ammon, Amons, Gajs, Galacia, Galileiše, Galileja, Genecareta/s, Ģenecaretes [ezers], Getzemane, Gideons, Gilboa [kalns], Golgata, Goliath, Gomorra, Gozeņa zeme, Grizim [kalni], Gulika, Idumeja, idumieŗi, Jairus, Jake, Jambres, Jesse, Jezabel, Jezebel.
  Tika apspriesti šādi 36 jaunie sugasvārdu šķirkļi: ērkle, ierkle, iela, *iela, *iemauki, iemaukti, iemauts, iegodināt, iegnauzīt, gnauzīt, iegatnieks, godenāt, godenāšana, godināt, egle, eglīte, eglonis, prieda, priede, priedulis, prieduls, priedot, priedus, naba, nags, nagīgs, naģīgs, atnadzis, ienadzis, naglis, nagla, nagliņa, naglains, naglaiņš, pienaglot, pienaglēt.
  Kopā ar MII MIL pētnieku Ilmāru Poikānu tika apspriests leksikogrāfa darbavietas TLex Suite 2013 LVVV vajadzībām pielāgotais variants.

 • 2014. gada 17. februārī kopā ar MII MIL pētnieku Ilmāru Poikānu tika apspriesta leksikogrāfa darbavietas TLex Suite 2013 pielāgošana LVVV vajadzībām.
  Tika apspriesti šādi 10 jaunie īpašvārdu šķirkļi: Gabata, Gabriels, Gads, Gadara, Gājus, Galazia, Galaza, Galileja, Galions, Gamaliels.
  Tika apspriesti šādi 22 jaunie sugasvārdu šķirkļi: an, anīt, anuž, bezdibenīgs, bezdibens 1, bezdibens 2, bezdibins, bezdubene, dibenāt, dibens, dibināšana, dibināt, dibins, dubenāt, dubens, iebuvietis, ebūvietis, iedibināšana, iedibināt, iedubenāt, iedzirknis, sirdsdibenīgs.

 • 2014. gada 17. janvārī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē notika Baltu valodniecības katedras un LU Latviešu valodas institūta organizēts seminārs ,,Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā – pētniecības aktualitātes un problēmas”, kurā ar priekšlasījumiem piedalījās arī projekta dalībnieki. (Programma šeit)
  Everita Andronova, Renāte Siliņa-Piņķe, Anta Trumpa un Pēteris Vanags uzstājās ar kopreferātu „LZP projekts Nr. 212/2012 „Korpusā balstīta elektroniska latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca”: jaunumi un problēmas”. (Prezentācija šeit)
  Renāte Siliņa-Piņķe nolasīja referātu ,,Lielie Māŗi un Strupa Jānis jeb personvārdi baznīcas svinamo dienu nosaukumos 17. gadsimtā”. (Prezentācija šeit)
  Anta Trumpa nolasīja referātu „Egles un priedes nosaukums latviešu valodas senajos tekstos”. (Prezentācija šeit)
  Pēteris Vanags nolasīja referātu ,,1685. gada Jaunās Derības pēcvārds (Anhang). Valodnieciskas piezīmes”.

 • 2014. gada 13. janvārī tiek apspriesta projekta atskaite par 2013. gadu un 2014. gada plāns.

Darba grupas semināri un citi labi darbi 2013. gadā
 • 2013. gada 9. decembrī tika apspriesti 17. gs. avotu (X sarunu, Fīrekera perikopju un Vecās Derības) marķēšanas jautājumi.
  Atkārtoti tika apspriesti šādi papildinātie īpašvārdu šķirkļi: Adams, Ādams, Auseklis, Darte, Dārte, Dārtiņa, Ieva, Indriks, Inguls, Kanizius, Sapa. Tika apspriesti šādi papildinātie sugasvārdu šķirkļi: māja, mājot, maks, mārciņš, migla, maiglainš, mīkčaula, miklāka, mikls, mikla, mīkne, milnis, miltains, miltenes, milti, milzenis, milzis, milzt, mīna, mirkšķēt, mirkt, mīsteņš, mizenes, mīzenes, naktsmāja, nudēt, nūja, nūjinieks, nuka, nule.
  Tika apspriesti šādi 4 jaunie sugasvārdu šķirkļi: ieva, miesta, miests, nūdēt.

 • 2013. gada 25. oktobrī tika apspriestas elektroniskā varianta labošanas un marķēšanas problēmas (G. Manceļa „Phraseologia Lettica”, Vecā Derība ).
  Tika apspriesti šādi papildinātie īpašvārdu šķirkļi: Abava, Adams, Ādams, Anna 1, Anniņa, Antiņš, Āsputne, Auseklis, Daniels, Darte, Dārte, Dārtiņa, Davids, Dāvids, Dovids, Dēkla, Doble, Emanuels, Ieva, Imanuel, Indriks, Inguls, Kanizius, Sapa, Simonis.
  Tika apspriesti šādi papildinātie sugasvārdu šķirkļi: aba 1, aba 2, abējāds, abējs, abēja, abi, abas, vismaģāks, maģāks.

 • 2013. gada 27. septembrī tika apspriesti problemātiskie seno tekstu atpazīšanas, atpazītā teksta labošanas un marķēšanas gadījumi (darbs pie Vecās Derības, pie G. Manceļa „Lettus”, pie G. Manceļa „Phraseologia Lettica”. G. Manceļa „10 sarunām”). Tika izlemts 2014. gada 17. janvārī LU HZF rīkot seno tekstu tematikai un vēsturiskajai leksikogrāfijai veltītu semināru.

 • 2013. gada 3. septembrī tika apspriests 2013. gada 1. pusgada pārskats un nākamā gada projekta posma pieteikums – nākamajā gadā paredzētās publikācijas un referāti, iespējamais sagatavoto LVVV šķirkļu skaits, korpusa papildināšanas darbi.

 • 2013. gada 2. jūlijā tika apspriestas seno tekstu marķēšanas problēmas (darbs pie G. Manceļa „Phraseologia lettica”, K. Fīrekera „Perikopēm”, Vecās Derības). Domājot par jaunā, 2014. gada projekta posma pieteikumu, tika apriesti nākamajā gadā veicamie darbi korpusa pilnveidošanā un LVVV rakstīšanā.

 • 2013. gada 31. maijā tika apspriesti problemātiskie seno tekstu atpazīšanas, atpazītā teksta labošanas un marķēšanas gadījumi (darbs pie G. Manceļa „Vade mecum” priekšvārda, K. Fīrekera „Perikopēm”, G. Manceļa „Lettus”).

 • 2013. gada 3. maijā tika apspriestas dažādas ar seno tekstu marķēšanu saistītas problēmas. Tika lemts par vēl šogad korpusam pievienojamiem avotiem.

 • 2013. gada 5. aprīlī tika apspriesti problemātiskie seno tekstu atpazīšanas, atpazītā teksta labošanas un marķēšanas gadījumi (darbs pie Vecās Derības, pie G. Manceļa „Lettus”, pie G. Manceļa „Phraseologia Lettica”). Tika lemts par vairāku nelielu seno tekstu paraugu pievienošanu korpusam.

 • 2013. gada 15. martā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē ikgadējā 49. Artura Ozola dienas konferencē „A. Bīlenšteina gramatikai „Die lettische Sprache..” (1863–1864) – 150” Pēteris Vanags nolasīja referātu „Jaunās Derības tulkojuma pirmizdevuma (1685) pēcvārds”, Anna Frīdenberga nolasīja referātu „Vārddarināšanas kategorijas atvasinājumiem ar -um- Georga Manceļa darbos”

 • 2013. gada 21. februārī akadēmiķa Jāņa Endzelīna 140. dzimšanas dienas atceres starptautiskajā zinātniskajā konferencē ,,Baltu valodas: vēsture un aktuālie procesi” Renāte Siliņa-Piņķe nolasīja referātu ,,Antonius – Tenis un Antiņš. Latviešu priekšvārdi 17. gadsimtā”.

 • 2013. gada 15. februārī tika apspriesti projekta uzdevumi 2013. gadā.

 • 2013. gada 25. janvārī Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes organizētajā starptautiskajā konferencē ,,Zinātniskie lasījumi” Elga Skrūzmane nolasīja referātu ,,Ieskats Georga Manceļa ,,Postillas” frazeoloģismos ar komponentiem debes(i)s un zeme.”

 • 2013. gada 18. janvārī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē notika Baltu valodniecības katedras organizēts seminārs ,,Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā – pētniecības aktualitātes un problēmas”, kurā ar priekšlasījumiem piedalījās arī projekta dalībnieki.
  Anna Frīdenberga nolasīja referātu ,,Problemātiski jautājumi Georga Manceļa vārddarināšanas analīzē”.
  Renāte Siliņa-Piņķe nolasīja referātu ,,Onomastiskas pārdomas par Bērtuli”.
  Pēteris Vanags nolasīja referātu ,,Kāds nezināms vai mazzināms katoļu teksts latviešu valodā no 17. gadsimta pēdējā ceturkšņa”.
  Semināra programmu var apskatīt šeit.

Darba grupas semināri un citi labi darbi 2012. gadā
 • 2012. gada 19. janvārī LU Profesoru klubā notika seminārs „Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā – pētniecības aktualitātes un problēmas”. Šajā seminārā ar priekšlasījumiem uzstājās arī LVVV darba grupas pārstāvji.
  P. Vanags nolasīja referātu „Līdz šim nezināms Kaspara Elversa vārdnīcas Liber memorialis Letticus variants (1748)”.
  E. Andronova nolasīja referātu „Kā latvieši zemes ābolus stādīja”.
  Semināra programmu var apskatīt šeit.

Darba grupas semināri un citi labi darbi 2011. gadā
 • 2011. gada 18. janvārī LU Profesoru klubā notika seminārs „Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā – pētniecības aktualitātes un problēmas”. Šajā seminārā ar priekšlasījumiem uzstājās arī LVVV darba grupas pārstāvji.
  P. Vanags nolasīja referātu „18.gadsimta latviešu rokraksti un to valoda.”
  E. Andronova nolasīja referātu „Latviešu dziesmas Salomona Guberta Stratagema Oeconomicum... 17.gs. izdevumos.”
  Semināra programmu var apskatīt šeit.

Darba grupas semināri un citi labi darbi 2010. gadā
 • 2010. gada 14. janvārī LU MII viesojas prof. Trevors G. Fennels no Flindersa universitātes (Austrālija).

Darba grupas semināri un citi labi darbi 2009. gadā
 • 2009. gadā tikai sagatavots 71 jauns sugas vārdu šķirklis un 36 īpašvārdu šķirkļi, kā arī apspriesti jau iepriekš sagatavotie 25 šķirkļi, kas papildināti ar 18.gs. datiem.
  • 30.10.2009.
  • 02.10.2009.
  Tika apspriesti šādi īpašvārdu šķirkļi: Kidron, Kīdron; *Kija; Kipra, Kīpra; Kirene, Kīrene; Klauda; Kleovass; Klieve, *Ko.

  Tika apspriests LZP projekta priekšlikums.

  • 25.06.2009.
  Renāte Siliņa-Piņķe aizstāvēja promocijas darbu „Priekšvārdi Rīgā 15. gadsimtā pēc pilsētas Ķemerejas reģistra materiāliem”.

  • 05.06.2009.
  Iespēja piedalīties Lietuviešu valodas institūta Leksikogrāfijas centra organizētā konferencē, kas notiks 2009. gada 19.–20. novembrī. Sīkāka informācija atrodama šeit. Pieteikuma termiņš – 14. septembris.
  • 08.05.2009.
  Turpināta šķirkļa pasaule un tā vārdlietojumu apstrāde.
  • 03.04.2009.
  Tika apspriest šķirklis pasaule, kuram ir vairāk nekā 1000 vārdlietojumu, un diskutēts par lielu šķirkļa vārdu apstrādes problēmām.

  Apspriešanai sagatavoti šādi papildinātie īpašvārdu šķirkļi: Ienoņa; Kains; Kaiva, Kaivas; Kandaze; Kapadokia; Kapadoķija; Kapernauma; Karana; Karātavas kalns; Karatekalns, Karatukalns; Karniels; Ķīrene.

  • 20.03.2009.
  LU Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātes organizētajā 45. Artura Ozola dienas konferencē „Baltu valodas diahroniskā un areālā aspektā” R.Siliņa-Piņķe un A.Trumpa nolasīja referātu „Seno leksikogrāfisko avotu uzdotās mīklas „Latviešu valodas vēsturiskajā vārdnīcā”” (prezentāciju var aplūkot šeit).

  • 09.03.2009.
  Apspriešanai sagatavots 31 šķirklis: paaudzināt, paauklēt, pagalam, pagrabs, pagurklis, pabērns, paegle, paēnis, paēns, pavēnis, pamāte, patēvis, patēvs, pakaļazobs, pakause, pakulas, pagāzne, pabalsts, pabalts, pabeidzējs, pabeiga, pakalne, pakalns, padēls, padeklis, pagala, pagale, pagalms, pagalvis, pagasts.

  • 23.02.2009.
  Apspriešanai sagatavots 40 šķirkļi: ogle, (?)ogls, oglis, oda, ods, odere, ogstāt, izogstāt, ogstīt, ogstonis, ogsts, izokšķīt, ola, oliņa, olāt, neolāt, olēt, olāties, olekts, olekts, omāt, oma, oho, ore, orte, osa, osiņa, osis, osītis, ošņāt, neošņāt, ošņāšana, osta, ost, saost, ozols, osnība, (?) oklys, (?) oltors, eļļa.

  Apspriešanai sagatavoti 36 īpašvārdu šķirkļi: Adijs; Egipte, Ēgipte, Eģipte, Egypten; Eljakalns; Elmodams; Esaijas, Esajas; Abakuks; Habakuks; Agara; Hagare; Akeldama; Hakeldama; Hanna; Hannas; Hans, Hanzis; Hebal; Hebron; Henoh; Hermon; Herob; Het; Hezekiels; Hierapolis; Hierih; Himeneus; Hiskias; Hizkia, Hizkias; Holovernes; Hor; Horeb; Horef; Horeps; Hozea, Hozeas; Ilze; Īzraelis .

 • 14.01.2009.

LU MII viesojās prof. Trevors G. Fennels no Flindersa universitātes (Austrālija).

Darba grupas semināri un citi labi darbi 2008. gadā
 • 2008. gadā tika sagatavoti 104 jauni sugas vārdu šķirkļi un 77 īpašvārdu šķirkļi. Neliela daļa jau sagatavoto šķirkļu tika papildināti ar 18.gs. tekstu datiem.

 • 19. decembrī notika starptautisks darba seminārs „LATVIJAS UN KAIMIŅVALSTU PIEREDZE VĒSTURISKO VĀRDNĪCU IZSTRĀDĒ”. Programma atrodama šeit .doc formā.

Te var atrast dažas prezentācijas:
S. Bergs-Ulsens. Norvēģu valodas vārdnīca – projekts, metodes un risinājumi (.ppt).
E. Andronova. Morfoloģisko celmu varianti: problēmas un iespējamie risinājumi (.ppt).
A. Trumpa. Vārdu savienojumu atspoguļošanas problēmas „Latviešu valodas vēsturiskajā vārdnīcā” (.ppt).
R. Siliņa-Piņķe.Šķirkļa vārda rakstība īpašvārdiem: dažas atrisinātas un neatrisinātas problēmas (.ppt).

 • 05.12.2008.
Apspriešanai sagatavoti 10 šķirkļi: 1 o, 2 o, ok, oh, *oktobr, odze, odzīte, oga, odziņa, *ogs.

 • 24.11.2008.
 • 18.10.2008.
Apspriešanai sagatavoti 7 šķirkļi: mest, nemest, aizmest, apmest, apmesties, apmetināt, apmetošana. Apspriests jautājums par biežāk lietotu vārdu savienojumu atspoguļošanu vārdnīcā.
 • 22.09.2008.
Jaunā LZP projekta pieteikuma sagatavošana.
 • 25.08.2008.
Īpašvārdu šķirkļu un vārda nozīmes apraksta instrukciju apspriešana.

 • 02.07.2008.
Apspriešanai sagatavoti 13 šķirkļi: miesnieks; miesenieks; miesnieciņš; mesias; mēderis; miederis; medaiņš; medinieks; medenieks; mežs; mežazirgs; mežābols; mets.

Apspriešanai sagatavoti 24 īpašvārdu šķirkļi: Ecehia, Ecehias; Ecekius; Ezehiašs; Ecehie/īls; Ecrans; Ezrons; Efraim; Epraim; Elija, Elijas, Elijass; Eneas; Esla; Eubulus; Eufrates; Eunika; Euroklidion; Eutikus; Euvrates, Euvraten; Eva; Evesa; Eveza; Evraim; Evodia.

 • 19.06.2008.
Sanktpēterburgas Valsts universitātes organizētajā konferencē „Baltu dienas un baltās naktis. Apaļais galds „Baltu filoloģija”: pēc desmit gadiem” A. Trumpa nolasa referātu „Atsevišķas šķirkļu veidošanas problēmas topošajā „Latviešu valodas vēsturiskajā vārdnīcā””. Ar tēzēm var iepazīties konferences tēžu krājumā ( pdf formātā).

 • 09.06.2008.
Apspriešanai sagatavoti 9 šķirkļi: māja; mājaļaudis; mājiņa; mājavieta, mājasvieta, mājvieta, mājuvieta; mājot; mājāt; nemājot; naktsmāja.

Apspriešanai sagatavoti 15 īpašvārdu šķirkļi: Efa; Elija, Elijas, Elijass; Eliašs; Eliza; Elizejs; Eneas; Enohs; Enoks; Enos; Epa; Epavras; Epavrodits; Epenets; Epikurs; Epivanes.

 • 16.05.2008.
Apspriešanai sagatavoti 47 šķirkļi: 1 nu; 2 nu; mīsts; mīsteņš; mirkt; mirkšķēt; mirkšķināt, mirksķināt; mirsķināt; milti; miltains; miltenes; mikls; miklāka; mīkstčauļis, mīkčauļa; mice; mizenes; mīzenes; milzt, apmilzt, milzis, milzenis, milnis; mīna; mīkne; atmīknāt; miglainš; migla; magona; magone; maģums; mags; maģāks; maģs, maģa; 1 maģ; 2 maģ; nemaģ; maģāk; maģanīt; 1 maģenīt; 2 maģenīt; 1 maģenīt; 2 maģenīt; 1 maķenīt; 2 maķenīt.

 • 18.04.2008.
Apspriešanai pārskatīti un ar 18. gs. datiem papildināti šie šķirkļi: adatmanis, adatmane; adatnieks; adiņi; adieņi; adīkle; adīšana.

Apspriešanai sagatavoti 10 šķirkļi: nūja; nūjinieks; nuka; nule; nudēt; nun; neņurdēt; maks; makedoneris; mārciņš.

Apspriešanai sagatavoti 13 jauni īpašvārdu šķirkļi: Egezipus; Egipte, Eģipte, Egypten; Egipts; Ehud; Ekron; Eleacars; Eleacarus; Eleazars; Fanuels; Fares; Filips; Ģenezarete; Iegipte, Ieģipte.

Pārskatīti un papildināti šie iepriekš sagatavotie īpašvārdu šķirkļi: Apollovs; Apollus; Davids, Dāvids, Dovids; Dydymus; Egiptus.

 • 10.03.2008.
Apspriešanai sagatavoti 9 jauni īpašvārdu šķirkļi: Eberis; Eden; Edom; Egipte; Ēgipte; Ēģipte; *Egipts; Egiptus; Ēnoņa.

Pārskatīti un papildināti šie iepriekš sagatavotie īpašvārdu šķirkļi: Antiņš; Apijs; Apollovs; Apollus; Dydymus.

 • 11.02.2008.
Apspriešanai pārskatīti un ar 18. gs. datiem papildināti šie šķirkļi: abulens, abuliņš; abuls; adāmais; adata; adatiņa.

Apspriešanai sagatavoti 8 jauni šķirkļi: ābulens; ābuļiņš; āboliņš; adatkoce; adatkocoris; adatcocoris; adatbundulis; kņopadata.

Apspriešanai sagatavoti 16 jauni īpašvārdu šķirkļi: *Apells, *Apella; Apia; Apijs; Apolion; Apolonia; Apolovs; Apolus; Dekapole; Dēkla; Demas; Demetris; Diana; Dydymus; Dionzius; Diotreves; Dobele.

Pārskatīti un papildināti šie iepriekš sagatavotie īpašvārdu šķirkļi: Abraams, Ābraams; Andreas; Andrejs; Antiņš; Baijero=zeme; Davidiņš, Dāvidiņš.

 • 18.01.2008.
LU Filoloģijas fakultātē prof. Trevors G. Fennels no Flindersa universitātes (Austrālija) lasa lekciju „Leksikogrāfs Liborijs Depkins (1652–1708), viņa „Lettisches Woerterbuch” un tās manuskripta izdošanas projekts”.

 • 11.01.2008.
Darba grupas organizēts seminārs „Elektroniskas vēsturiskās vārdnīcas izveide: paveiktais un problēmas” (programma").

Dažas darba grupas prezentācijas atrodamas šeit:
E.Andronova. Šķirkļa vārda izvēle un vārdlietojumi (.pps).
A.Trumpa. Vārdu nozīmes un vārdu savienojumi Latviešu valodas vēsturiskajā vārdnīcā (.pps).
R.Siliņa-Piņķe. Īpašvārdu atspoguļošana Latviešu valodas vēsturiskajā vārdnīca (.pps).
E.Andronova, N.Grūzītis. LVVV elektroniskā versija (.pps).

 • 04.01.2008.
11. janvāra semināra prezentāciju apspriešana.

2008. gada darba plāna apspriešana.

Darba grupas semināri un citi labi darbi 2007. gadā
 • 2007. gadā apspriešanai sagatvoti 156 sugas vārdu šķirkļi.
  • 01.12.2007.
  Publikācijas „Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas (16.–18. gs.) projekts: pirmā posma rezultāti un turpmākie uzdevumi” apspriešana.

  • 16.11.2007.

  Izvērstu tēžu „Corpus–Based Historical Dictionary of Early Latvian (16–18th c.): Work in Progress” sagatavošana un pieteikšana EURALEX 2008 konferencei.

  • 29.–31.10.2007.

  Letonikas II kongress. Tiek nolasīti 2 referāti:
  E. Andronova, A. Trumpa, P. Vanags un R. Siliņa–Piņķe „Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas (16.–18. gs.) projekts: pirmā posma rezultāti un turpmākie uzdevumi”.
  E. Andronova, N. Grūzītis „Korpusā balstītas vārdnīcas automatizēta izstrāde: latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas piemērs”.

  • 03.09.2007.

  Iepazīšanās ar Altova XMLSpy 2007 Professional Edition programmatūru, lai izmēģinātu vārdnīcas šķirkļu elektroniskās versijas izstrādi.

  Vārdnīcas semināra uzsaukuma apspriešana.

  • 27.08.2007.

  2007. gada izstrādāto šķirkļu papildināšana ar informāciju par etimoloģiju un pieņemtajiem labojumiem.

  Jauna LZP projekta pieteikuma sagatavošana.

  Sarežģīto īpašvārdu šķirkļa vārdu gadījumu apspriešana.

  Rediģēts īpašvārdu šķirklis Antiokia.

  Vārdnīcas instrukciju 2. versijas apspriešana.

  • 07.08.2007.

  Šķirkļa vārdu cilmes apspriešana.

  Apspriešanai sagatavoti 23 šķirkļi: bodnieks; boķēt; noboķēt; bokstīties; bomis; borde; nobokstīties; izbokstīt; boze; bojā; baudīšana; baudītājs; baukšķēt; izbaukšķēt; baukšķēšana; bauze; bolisku; bormeisteris; apbauslot; sabauslot; bailes; bail; bails, baila.

  Apspriešanai sagatavoti 25 jauni īpašvārdu šķirkļi: Boocs; Dalmacia; Dalmanuta; Damaris; Damaska, Damaskus; Daniels; Datan; Daugava; Dāvids; Dāvidiņš; Kana; Kapadokia; Kapernauma; Kerubim; Kerubin; Kerubs; Kestium; Kilikia; Kirene; Kiri; Kirins; Kleofas; Kleovas; Kore; Kornelius.

  Rediģēti šie iepriekš sagatavotie īpašvārdu šķirkļi: Beelcebubs, Belcebubs; Betleme; Boas, Boos.

  Vārdnīcas instrukciju 2. versijas sagatavošana.

  • 05.07.2007.

  Apspriešanai sagatavoti 38 šķirkļi: 2 bildēt; bildināt; bildināties; bite; bitīte; bitenieks; bet; bubļis; budēlis; būbēt; apbūbēt; apbūbēties; būda; būdiņa; būķēt; būķi; būšana; būris; bullis; buls; bulta; bults; bulte; bumbulis; bundzinieks; bundulis; bundulītis; bunga; bungs; bunģis; bungāt; burbulis; burbulains; burkāns; buršana; burveklis; burvēklis; burvība.

  Apspriešanai sagatavoti 26 īpašvārdu šķirkļi: Baals; Batanien; Batsaba; Batzeba; Betleem; Betlehem; Betleme; Betvage; Betvagus; Betzaida; Bihri; Bitinija; Boanerges; Boas; Boos, Boozs; Bozors; Cezarea; Hams; Horacin; Kabels; Kaifa; Kaifas; Kains; Kaiva; Kaivas; Kaleb.

  Rediģēti šie iepriekš sagatavotie īpašvārdu šķirkļi: Abraams, Ābraams; Abrahams; Abrams, Ābrams; Adams, Ādams; Baraba, Barabas, Barabus; Beelcebuls; Beroa; Betania, Betānia, Betanien, Betanija; Betanius, Betānius.

  • 04.06.2007.

  Apspriešanai sagatavoti 24 šķirkļi: bedrīte; bikls; bikses; bibi; birze; birztele; birziems; birzēt; bikstīt; bikstīties; biksteklis; bīsteklis; biktēt; izbiktēt; nobiktēt; biktigājējs; biktis; bikstīšana; tepiķis; bilde; bildīte; birkavs; 1 bildēt; nobildēt.

  Apspriešanai sagatavoti 21 īpašvārdu šķirkļi: Baraba; Barabas; Barabass; Barabus; Benhadads; Benjamins; Benjamiņš; Bergene; Bernike; Beroa; Betabara; Betaneja; Betania; Betānia; Betanien; Betanija; Betanius; Betānius; Betel; Betesda; Betfaga; Betfage.

  Rediģēti šie iepriekš sagatavotie īpašvārdu šķirkļi: Abraams; Ābraams; Abrahams; Barakiss.

  • 07.05.2007.

  Apspriešanai sagatavoti 23 šķirkļi: baltums; baltiņš; balzens; baltgalvis; baltmizis; baltvēdris; balvoties; izbalvoties; bezbalsīgs; bebris; beķenis; begzdelīga; bezdelīga; bezdelīgactiņa; biedrība; biedroties; biedēt; nebiedēt; biedināt; biedināties; biedināšana; biedēklis; biete.

  • 10.04.2007.

  Apspriešanai sagatavoti 38 šķirkļi: apzābakot; zābaks; zābaka; zābaciņš; bakstīt; nebakstīt; āzbakstīt; apbakstīt; bakstīties; bakstāmais; bakstītājs; bakstīšana; izbakstīt; pārbakstīt; sabakstīt; ūzbakstīt; darbakslis; darbaksli; balsīties; balzīties; balst; balsts; balstīties; nebalstīties; apbalzīties; apbalzīt; atbalzīt; bālgans, bālgana; balandas; balbiers; balinātājs; baltāks, baltāka; balšķināties; balšķināt; baltināt; baltināšana.

  Apspriešanai sagatavoti 9 īpašvārdu šķirkļi:Behabar; Belials; Belcebub; Belzatcar; Belzacer; Bērtmejs; Bērtolmejs; Bertolmies; Betvagus.

  Rediģēti šie iepriekš sagatavotie īpašvārdu šķirkļi: Bar Jona; Barahia; Barnaba; Barzabas; Belcebubs; Belcebuls.

  Vārdnīcas instrukciju pabeigšana.

  • 16.03.2007.

  43. Artura Ozola dienas konferencē A. Trumpa nolasa referātu „Latviešu valodas seno tekstu korpuss un latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca vārdu semantisko pārmaiņu izpētē”.

  • 15.03.2007.

  Apspriešanai sagatavoti 24 īpašvārdu šķirkļi: Babel; Babilon; Babilone; Babilons; Babilonu; Baena; Baijero=Semmme; *Balaks; Balaams; Bar Jezus; Bar Jona; Barahia; Barahiašs; Barakiss; Baraks; Barnaba; Barnabass; Barnabus; Barsabas; Bartimejus; Bartulis; Barzillai; Beelcebubs; Beelcebuls.

  Vārdnīcas instrukcijas apspriešana.

  • 5.03.2007.
  Sanktpēterburgas Valsts universitātes organizētajā konferencē „Baltu valodas: psiholingvistika, sociolingvistika un korpuslingvistika” E. Andronova nolasa referātu „No seno tekstu korpusa līdz vēsturiskajai vārdnīcai: iestrādes un problēmas” (referāta prezentācija).

  • 19.02.2007.

  Apspriešanai sagatavoti 10 īpašvārdu šķirkļi: Asaps; Asmodeus; *Asona; Asus; Atalija; Atena; Augusts; Augustus; Auseklis; Austriņš.

  Pārskatīti un papildināti ar informāciju par etimoloģiju šie īpašvārdu šķirkļi: Abels, Abeļs; Abias; Abilea; Abiuds; Abrahe; Abrams; Ābrams; Abzalans; Abzalons; Abzolons; Acars; Adams; Adminadabs; *Adramitina; Agara; Ahabs; Ahaja; Ahas, Ahazs; Ahasia; Ahasias; Ahasverus; Ahiabus; Ahims; Akacs; Akims; Aleksandria; *Alfeušs; Aminadabs; Amons; Amoss; *Amplius, Amplia; *Amvipole; Ananijas; Andrejs; Andryvs; Anna 1; Anna 2; Annas; Annašs; Anniņa; Antiņš; Antiohus; *Antipatrida; Arams; Arhelaus; Arimatiais; Artems; Asa.

  Vārdnīcas instrukcijas 1. versijas sagatavošana.

  • 06.02.2007.

  LU Zinātniskajā konferencē E. Andronova nolasa referātu „Latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca: Elektroniskā šķirkļa modeļa izstrāde”.

  • 17.01.2007.
  Iepriekš sagatavoto vārdnīcas šķirkļu izskatīšana, lai sagatavotu mašīnlasāmu šķirkļa versiju.

  Uz šo brīdi ir apstrādāti 106 īpašvārdu šķirkļi: Abakuks; Abadons; Abava; Abednego; Abels, Abeļs; Abias; Abilea; Abilene; Abimeleh; Abiuds; Abiram; Abjatars; Abraams; Ābraams; Abrahams; Abrahe; Abrams; Ābrams; Absalans; Absalons; Absolom; Absolons; Adams; Ādams; Adminadabs; *Adramitina; Adrija; Agabus; Agar; Agripa; Aguris; Ahabs; Ahaja; Ahas, Ahazs; Ahasia; Ahasias; Ahasverus; Ahia; Ahiabus; Ahims; Akaiks; Akaja; Akazs; Akeldama; Akila; Akims; Aķila; Albinus; Aleksanderis; Aleksandria; Alfeušs; Alvejs; Alveuss; Amaza; Amazias; Aminadabs; Amons; Amos; Amplius, Amplia; *Amvipole; Anani; Ananijas; Andreas; Andries; Andrejs; Andres; *Androniks; Andryvs; Anna 1; Anna 2; Annas; Annašs; Anniņa; Antiņš; Antiohus; Antioka; Antiokia; *Antipatrida; Antipus; Antonia; Arabija,; Arams; Aramatia; Ārans; Areta; Argilau; Arhelaus; Arimateja; Arimatia; Arimatiais; Aristarkus; Aristobulis; Arkips; Armagedon; Ārons; Artems; Arvaksads; Asa; Askalon; Aspaltiten; Azaria; Azars; Azdoda; Azers; Azija; Azinkrits.

  Problēmjautājumu apspriešana.

  • 12.01.2007.
  Vārdnīcas XML shēmas apspriešana.

  • 03.01.2007.
  2007. gada darba plāna apspriešana.

Darba grupas semināri un citi labi darbi 2006. gadā
 • 2006. gadā apspriešanai sagatavoti 153 šķirkļi:
  • 17.01.2006.
  Apspriešanai sagatavots 31 šķirklis: aba; abavnieks; abavietis; abējādi; abējāds; abējs, abēja; abi, abas; abidivi; abijād; abijādi; abji, abjas; abla zāle; abpusgriezīgs; abej; abra; abrakāsis; abulens; abuliņš; abuls; adāmais; adata; adatiņa; adatmanis; adatnieks; adiņi; adīkle; adīšana; adīt; adītājs; adītāja; adīties.

  • 24. 02. 2006.

  Apspriešanai sagatavoti 8 šķirkļi: *advente; āgele; agriene; agrs, agra; agri; agruma; agrums; ai.

  • 24.03.2006.
  Apspriešanai sagatavoti 8 šķirkļi: aicenāšana; aicenāt; neaicenāt; aicenātais; aicināt; airis; airs; aizbakstīt .

  • 18.04.2006.
  Apspriešanai sagatavoti 16 šķirkļi: aitiņa; *aitiņš; aiz; aizbāzt; aizbildenāt; aizbildenāties; aizbildēšana; aizbildēt; aizbildētājs, aizbildētāja; aizbildēties; aizbildināšana; aizbildināt; neaizbildināt; aizbildinātājs; aizbildināties; aizviņu .

  • 04.07.2006.
  Apspriešanai sagatavots 21 šķirklis: akls, akla; *aklis, aķlis; aklība; aknis; akniņas; āmars; ārop; *aķil; aķils; aķilums; apgraut; apģīmēt; apalot; apaļot; apaloties; apalošana; apasarāties; alot; alošana; alotājs; aloties.

  • 03.08.2006.
  Apspriešanai sagatavoti 12 šķirkļi: aiz-; nealot; nealoties; ārapuse; ārane; ārene; ārā; āran; ārs; āra; alus; alutiņš.

  • 28.08.2006.
  Apspriešanai sagatavoti 29 šķirkļi: bāršana; bārsība; badadzeguze; badalaiks; bads; badus; bārda; bārds; bārdains; bārdiņa; bānis; bāba; bāls, bāla; bārdzība; bargot; bārgot; bārgums; bārējs; bārājs; barētājs; bārene; bāriens; bārinis, bārine; bārt; bārties; nebārties; bārītis; bāderis; bādmodere .
  • 25.09.2006.
  Apspriešanai sagatavoti 28 šķirkļi: balkis; balksnītis; baleksne; balksne; balksnis; balss; bārgi; badīt; badāmais; badītājs; badīšana; badīties; nebadīties; badeklis; 1 badīgs, badīga; 2 badīgs; apbadīt; atbadīt; izbadīt; izbadāties; nobadīt; pabadīt; sabadīt; ūzbadīt; caurbadīt; nobadot; bādoties; nabādot .

Publikācijas

         A. Frīdenberga „Deminutīvi Georga Manceļa darbos”. – Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums 18 (1). Liepāja: LiePA, 74.–87. lpp.

         R. Siliņa-Piņķe „Latviešu personvārdi Georga Manceļa vārdnīcā Lettus (1638)”. – Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums 18 (1). Liepāja: LiePA, 246.–259. lpp.

         Elga Skrūzmane. „Georga Manceļa Postillā retāk sastopamie somatiskie frazeoloģismi. III”. – Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums 18 (1). Liepāja: LiePA, 260.–271. lpp.

         Trumpa, Anta (2014). Augu nosaukumi Georga Manceļa vārdnīcā Lettus (1638) un Georga Elgera vārdnīcā Dictionarivm Polono-Latino-Lottauicum (1683). – Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums 18 (1). Liepāja: LiePA, 286.–297. lpp.

         P. Vanags „Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas projekts”. – Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums. Atb. red. A. Kalnača. Nr. 9. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2014, 197.–109. lpp.

         R. Siliņa-Piņķe „Von Hindrik zu Indulis: niederdeutsche Spuren in den Lettischen Vornamen”. – 25th International Congress of Onomastic Sciences 25th – 29th August 2014 Glasgow. Abstracts / Les Abrégés / Zusammenfassungen, 74. lpp. Interneta publikācija šeit.

         R.Siliņa-Piņķe, A. Trumpa „Das Historische Wörterbuch der Lettischen Sprache (16.–18. Jahrhundert): Vorstellung und eine Fallstudie”. – Bock, Bettina; Kozianka, Maria (Hrsg./eds.): Weiland Wörter-Welten – Akten der 6. Internationalen Konferenz zur Historischen Lexikographie und Lexikologie (Jena, 25.–27. Juli 2012.) / Whilom Worlds of Words – Proceedings of the 6th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology (Jena, 25–27 July 2012). Hamburg: Verlag Gr. Kovač, 2014, 261.–272. lpp. (= Philologia. Schprachwissenschaftliche Forschungsergebnisse, Band 192).

         R. Siliņa-Piņķe „Rigas spätmittelalterliche Personennamen”. Hamburg: Baar–Verlag, 2014, 225 lpp. (=Beiträge zur Lexikographie und Namenforschung 7) ISSN 1618-7636 / ISBN 978-3-935536-07-3.

         R. Siliņa-Piņķe, A. Trumpa „Seno leksikogrāfisko avotu uzdotās mīklas Latviešu valodas vēsturiskajā vārdnīcā”. – Baltu filoloģija XII (1). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2013, 93.–103. lpp.

         A. Frīdenberga „Prefiksālie atvasinājumi ar negāciju ne-. = Prefixed derivatives with the negation ne-.” . Valoda: Nozīme un forma 3. Teorija un metodoloģija latviešu valodniecībā = Language: Meaning and Form 3. Theory and Methodology in Latvian Linguistics: LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras rakstu krājums; krājuma sastādītājas un redaktores Andra Kalnača un Ilze Lokmane. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2013, 28.–37. lpp.

         A. Frīdenberga „Motivācijas attieksmes sufiksālajiem atvasinājumiem ar -ība Georga Manceļa darbos.” Baltu filoloģija. XXI (2) 2012. LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodniecības katedra. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2013, 5.–16. lpp.

         E. Andronova, A. Trumpa, P. Vanags „Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas (16.–17. gs.) projekts: problēmas un risinājumi”. – Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”. Valodniecības raksti. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2012, 196.–209. lpp. (raksts).

         E. Andronova, A. Trumpa, P. Vanags, R. Siliņa–Piņķe „Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas (16.–18. gs.) projekts: pirmā posma rezultāti un turpmākie uzdevumi”. – Letonikas otrais kongress. Valodniecības raksti – 1. Rīga: LU aģentūra „Latviešu valodas institūts”, 2008, 74.–89. lpp.

         A. Trumpa. „Atsevišķas šķirkļu veidošanas problēmas topošajā „Latviešu valodas vēsturiskajā vārdnīcā”. – Международная научная конференция «Дни балтов и белые ночи. Круглый стол «Балтистикая филология»: десять лет спустя». Тезисы докладов. Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2008, стр. 46–47.

         E. Andronova „No seno tekstu korpusa līdz vēsturiskajai vārdnīcai: iestrādes un problēmas”. – Материалы XXXVI международной филологической конференции. Выпуск 1. Секция балтистики (5–6 марта 2007 г.). Тезисы докладов. Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2007, стр. 6–7.

         E. Andronova, A. Trumpa un P. Vanags „Latviešu vēsturiskās vārdnīcas (16.–18. gs.) projekts: iestrādes un problēmas”. – Letonikas pirmais kongress. Valodniecības raksti. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2006, 9.–17. lpp.

Dalība konferencēs
 • 27.–28.11.2014.
Liepājas Universitātes 19. starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Vārds un tā pētīšanas aspekti” tikai nolasīti šādi referāti: E. Andronova „„Sarunāšanās starp diviem latviskiem zemniekiem Bērze un Kalniņ..” (1800) latviešu valodas un kultūrvēstures kontekstā”, A. Frīdenberga „Īpašības nesēju vārddarināšanas kategorija G. Manceļa darbos”, R. Siliņa-Piņķe „Latviešu personvārdi Vidzemē. 1638. gads”, E. Skrūzmane „G. Manceļa Postillā retāk sastopamie frazeoloģismi. IV”, A. Trumpa „Atsevišķi atvasinājumi ar ne- un to semantika latviešu valodas senajos tekstos”.

 • 7.–8.11.2014.
LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedras organizētajā profesores Martas Rudzītes (1924-1996) piemiņai veltītajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Aktuāli baltu valodu vēstures un dialektoloģijas jautājumi” A. Frīdenberga un A. Trumpa nolasīja kopreferātu „Vārds nabags latviešu valodas senajos tekstos (16.–17. gs.) un topošajā „Latviešu valodas vēsturiskajā vārdnīcā” : morfoloģiskais un semantiskais aspekts”.

 • 25.–29.08.2014.
25. starptautiskais onomastikas kongresā (ICOS) Glazgovā Renāte Siliņa-Piņķe nolasīja referātu „Von Hindrik zu Indulis: mittelniederdeutsche Spuren in den heutigen lettischen Vornamen”.

 • 8.–12.07.2014.
Starptautiskajā vēsturiskās leksikogrāfijas un leksikoloģijas konferencē „7th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology” (ICHLL) Laspalmasā (Kanāriju salas, Spānija) Pēteris Vanags nolasīja referātu par tēmu „The Project of the Historical Dictionary of Latvian (LVVV): Description of Word-Origin”.

 • 20.–21.03.2014.
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē 50. prof. Artura Ozola dienas starptautiskajā konferencē „Vispārīgā valodniecība: valodas sistēma un lietojums”, kas bija veltīta Dr. philol. Emīlijas Soidas (1924–1989) 90 gadu jubilejai tika nolasīti šādi referāti: P. Vanags „Liekulis un citi atvasinājumi ar -ul- 16.–17. gs. latviešu rakstos”, A. Frīdenberga „Deverbālo substantīvu ar -šana vārddarinašanas modelis Georga Manceļa darbos”.

 • 30.–31.01.2014.
Daugavpils Universitātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē „XXIV zinātniskie lasījumi” Elga Skrūzmane nolasīja referātu „Dieva dāvanas un Dieva soda izpratne G. Manceļa „Postillā” frazeoloģiskā skatījumā”.

 • 28.–30.09.2013.
Letonikas 5. kongresā tika nolasīts referāts E. Andronova, R. Siliņa-Piņķe, A. Trumpa, P. Vanags „Korpusā balstīta elektroniska latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca”.

 • 28.–29.11.2013.
Liepājas Universitātes 18. starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Vārds un tā pētīšanas aspekti” tikai nolasīti šādi referāti: A. Frīdenberga „Deminutīvu vārddarināšanas kategorija G. Manceļa darbos”, R. Siliņa-Piņķe „Antroponīmi Georga Manceļa vārdnīcā „Lettus” 17. gadsimta latviešu antroponīmu kontekstā”, E. Skrūzmane „Georga Manceļa „Postillā” retāk sastopamie somatiskie frazeoloģismi. III”, A. Trumpa „Augu nosaukumi 17. gadsimta latviešu valodas vārdnīcās”.

 • 18.06.2013.
Tallinā starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Conference on Baltic Studies in Europe” P. Vanags nolasīja referātu „Daži līdz šim nepamanīti 17. gs. katoļu teksti latviešu valodā”.

 • 29.08.2013.
Mālpilī LZA izbraukuma sēdē „Mālpils novada kultūrvēstures jautājumi” P. Vanags nolasīja referātu „Latviešu valoda 17.–18. gadsimta mijas Mālpils draudzes grāmatās”.

 • 26.04.2013.
LU HZF Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras organizētajā seminārā „Noliegums un tā izpausme valodā” A. Frīdenberga nolasīja referātu „Darinājumi ar negāciju ne- okazionālā lietojumā”.

 • 15.03.2013.
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes organizētajā 49. Artura Ozola dienas konferencē tika nolasīti šādi referāti:
Pēteris Vanags „Jaunās Derības tulkojuma pirmizdevuma (1685) pēcvārds”, Anna Frīdenberga „Vārddarināšanas kategorijas atvasinājumiem ar -um- Georga Manceļa darbos”.

 • 21.02.2013.
Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 140. dzimšanas dienas atceres starptautiskajā zinātniskajā konferencē ,,Baltu valodas: vēsture un aktuālie procesi” Renāte Siliņa-Piņķe nolasa referātu ,,Antonius – Tenis un Antiņš. Latviešu priekšvārdi 17. gadsimtā” (referāta prezentācija).

 • 25.01.2013.
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes organizētajā starptautiskajā konferencē ,,Zinātniskie lasījumi” Elga Skrūzmane nolasa referātu ,,Ieskats Georga Manceļa ,,Postillas” frazeoloģismos ar komponentiem debes(i)s un zeme.”

 • 25.–28.07.2012.
Starptautiskajā konferencē 'VI International Conference on Historical Lexicography and Lexicology (ICHLL)' Jēnā (Vācijā) R.Siliņa-Piņķe un A.Trumpa nolasa kopreferātu 'Das Historische Wörterbuch der Lettischen Sprache (16.–18. Jahrhundert): Vorstellung und eine Fallstudie' (konferences kopsavilkumus skat. šeit).

 • 25.10.2011.
Apvienotajā pasaules latviešu zinātnieku III kongresā un Letonikas IV kongresā „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte” P. Vanags nolasa E.Andronovas, R.Siliņas-Piņķes, A.Trumpas un P.Vanaga kopreferātu „Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas (16.–18.gs.) projekts: problēmas un risinājumi”.

 • 20.03.2009.
45. Artura Ozola dienas konferencē „Baltu valodas diahroniskā un areālā aspektā” R.Siliņa-Piņķe un A.Trumpa nolasa referātu „Seno leksikogrāfisko avotu uzdotās mīklas „Latviešu valodas vēsturiskajā vārdnīcā”” (referāta prezentācija).

 • 19.06.2008.
Sanktpēterburgas Valsts universitātes organizētajā konferencē „Baltu dienas un baltās naktis. Apaļais galds „Baltu filoloģija”: pēc desmit gadiem” A. Trumpa nolasa referātu „Atsevišķas šķirkļu veidošanas problēmas topošajā „Latviešu valodas vēsturiskajā vārdnīcā”” (referāta prezentācija).

 • 19.11.2007.
12. starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Vārds un tā pētīšanas aspekti” A. Trumpa nolasa referātu „Etimoloģiskās norādes K. Fīrekera Latviešu-vācu vārdnīcas 2. manuskriptā (17. gs. 2. puse)”.

 • 29.–31.10.2007.
Letonikas II kongresā tika nolasīti šādi referāti:
E. Andronova, A. Trumpa, P. Vanags un R. Siliņa–Piņķe „Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas (16.–18. gs.) projekts: pirmā posma rezultāti un turpmākie uzdevumi” (referāta prezentācija).
E. Andronova, N. Grūzītis „Korpusā balstītas vārdnīcas automatizēta izstrāde: latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas piemērs” (referāta prezentācija).

 • 16.03.2007.
43. Artura Ozola dienas konferencē A. Trumpa nolasa referātu „Latviešu valodas seno tekstu korpuss un latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca vārdu semantisko pārmaiņu izpētē” (referāta prezentācija).

 • 5.03.2007.
Sanktpēterburgas Valsts universitātes organizētajā konferencē „Baltu valodas: psiholingvistika, sociolingvistika un korpuslingvistika” E. Andronova nolasa referātu „No seno tekstu korpusa līdz vēsturiskajai vārdnīcai: iestrādes un problēmas” (referāta prezentācija).

 • 06.02.2007.
LU Zinātniskajā konferencē Datorlingvistikas sekcijā E. Andronova nolasa referātu „Latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca: Elektroniskā šķirkļa modeļa izstrāde”.

 • 24.–25.10.2005.
Letonikas I kongresā tika nolasīts referāts:
E. Andronova, A. Trumpa, P. Vanags, M. Baltiņa, L. Leikuma „Latviešu vēsturiskās vārdnīcas (16.–18. gs.) projekts: iestrādes un problēmas” (referāta prezentācija).

Vārdnīcas izstrādi ir atbalstījuši

Latvijas Zinātnes padome (2004–2008; 2013-2016)
Valsts pētījumu programma "LETONIKA: pētījumi par vēsturi, valodu un kultūru"